Licence a informace o zpracování osobních údajů (účastník)

Vyplněním registračního formuláře uděluje účastník pořadateli tohoto projektu POST BELLUM, o. p. s., se sídlem Štěpánská 704/61, 110 00  Praha 1, IČ: 26548526, licenci k užití záznamů a autorských děl, které nahraje na jím zřízený účet.

Prohlašuji, že jsem osobou oprávněnou licenci v tomto rozsahu pořadateli udělit, a to tak, že pořadatel je oprávněn tento výstup zveřejnit, šířit všemi způsoby (včetně sítě Internet), upravit, zpracovat či doplnit či udělovat tato oprávnění dalším osobám. Tuto licenci k užití díla uděluji jako nevýhradní, a to na dobu trvání majetkových práv autorských, bez územního a množstevního omezení. Pořadatel přitom nemá povinnost licenci využít. Za užití díla v rámci výše uvedeného licenčního ujednání není nárokována odměna.

Beru na vědomí, že za účelem zajištění projektu, jeho propagace a související komunikace dojde k nezbytnému zpracování osobních údajů, vč. údajů vyplývajících ze zachycení mé osoby či pamětníka a jeho projevů pořadatelem v postavení správce osobních údajů, a to za podmínek uvedených v zásadách zpracování osobních údajů viz https://vypravej.pametnaroda.cz/pravni-ujednani/.

Registrací stvrzuji, že jsem se s těmito zásadami seznámil(a) a rozumím svým právům a povinnostem z nich vyplývajících. Zejména, že jsem poskytl(a) pamětníkovi, jehož podoba má být zachycena a v rámci projektu zveřejněna, veškeré potřebné informace o projektu vč. těchto zásad a dále, že jsem zajistil(a), že pamětník udělil informovaný souhlas se zachycením své podoby za účelem zpracování výstupu a jeho zveřejnění v rámci projektu.