Zásady zpracování osobních údajů – Vyprávěj příběhy / Dokumentaristou z domova

Těmito zásadami se řídí zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s iniciativami Vyprávěj příběhy nebo Dokumentaristou z domova v rámci projektu Učení příběhy 20. století, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/16_032/0008281 v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR („projekt“).

Níže uvedené informace jsou platné od 1. května 2020.

Kdo jsme?

Správcem osobních údajů je POST BELLUM, o.p.s., se sídlem Štěpánská 704/61, 110 00  Praha 1, IČ: 26548526, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka O 1368.

Projekt je primárně určen dětem a jejich rozvoji. Povaha účasti v projektu se proto odvíjí od věku dítěte – účastníka. U mladších dětí (zejm. první stupeň základní školy) proto počítáme s pomocí jejich učitelů a zákonných zástupců, čímž dětem a jejich zájmům zajišťujeme nejvyšší možnou ochranu.

Obecně máme za to, že účastník, který je schopen se registrovat a nahrát výstup bez pomoci učitele či zákonného zástupce, je natolik rozumný, že může jednat sám. Jestliže by zákonný zástupce s některým jednáním dítěte nesouhlasil, náleží mu stejná práva vyplývající z těchto zásad a může nás v této věci kontaktovat.

Obrátit se na nás můžete na výše uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu vypravej@postbellum.cz.

Za jakým účelem zpracováváme údaje a jaké k tomu potřebujeme?

Osobní údaje zpracováváme o vás, coby účastnících projektu, učitelích, zákonných zástupcích, pamětnících či návštěvnících webových stránek, za následujícími účely:

 1. Přihlášení do projektu – registrace a vytvoření účtu

K zapojení do projektu je nezbytné, abyste se nejprve registrovali na našich stránkách www.vypravej.pametnaroda.cz. Registrovat se mohou jak učitelé, tak účastníci sami či za pomoci svého zákonného zástupce.

Za tímto účelem zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, heslo, název školy a kraj). Můžete se také rozhodnout s námi sdílet adresu školy či telefonní číslo.

Tyto údaje jsou nezbytné k uzavření smlouvy s účastníkem, popř. zákonným zástupcem, či s učitelem.

 • Účast v projektu – zpracování výstupu a jeho zveřejnění na našich webových stránkách

Na základě údajů vyplněných při registraci vám bude vytvořen účet na našich webových stránkách, kam můžete nahrávat záznamy i výstupy.

Za tímto účelem zpracováváme údaje, které jsou obsažené v záznamech a výstupech. Jedná se především o zachycení podoby pamětníka, popř. účastníka, a jejich projevů prostřednictvím písemného, zvukového a obrazového záznamu (vč. možných citlivých údajů), které se pamětník a účastník rozhodnou sdílet.

Jestliže pamětník byl o projektu informován a udělil informovaný souhlas, resp. svolení podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zachycením své podoby a projevů za účelem nahrání výstupu a záznamů na účet a zveřejnění výstupu na našich webových stránkách, může učitel či účastník, popř. jeho zákonný zástupce, takový výstup či záznam nahrát na jím založený účet.

Výstupy, které splňují zadání, následně zveřejňujeme na našich webových stránkách www.vypravej.pametnaroda.cz. Jestliže výstup obsahuje video, zveřejňujeme jej za pomocí www.youtube.com. Jestliže výstup je zpracován formou časové osy, zveřejňujeme jej za využití www.sutori.com.

V případě účtu založeného učitelem musí učitel před tím, než se rozhodne výstup nahrát na účet:

 • poskytnout účastníkovi, jehož výstup má nahrát na jím založený účet a bude námi následně zveřejněn, popř. jeho zákonnému zástupci, veškeré potřebné informace o projektu vč. těchto zásad zpracování osobních údajů, a to např. jejich zasláním na e-mail účastníka či jeho zákonného zástupce;
 • zajistit souhlas tohoto účastníka, popř. jeho zákonného zástupce, s licenčním ujednáním k užití jím vytvořeného díla takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby jej učitel mohl nahrát na účet a my je mohly zveřejnit na našich webových stránkách na dobu trvání majetkových práv autorských;
 • zkontrolovat, zda pamětník udělil informovaný souhlas se zachycením své podoby za účelem zpracování výstupu a jeho zveřejnění na našich webových stránkách, popř. platformách třetích stran Youtube či Satori; byl-li udělen mimo záznam, např. v písemné formě, je povinen jej nahrát spolu s výstupem na účet či zaslat na e-mail pořadatele vypravej@postbellum.cz;

Ke splnění těchto povinností se učitel zavazuje při registraci, kdy mu předáváme veškeré nezbytné informace, a musí je být schopen na naši žádost doložit.

V případě účtu založeného účastníkem, popř. jeho zákonným zástupcem, musí účastník před tím, než se rozhodne výstup nahrát na účet:

 • poskytnout pamětníkovi, jehož podoba má být ve výstupu zachycena a v rámci projektu zveřejněna, veškeré potřebné informace o projektu vč. těchto zásad zpracování osobních údajů;
 • zajistit informovaný souhlas tohoto pamětníka se zachycením své podoby za účelem zpracování záznamu a zveřejnění výstupu na našich webových stránkách, popř. platformách třetích stran Youtube či Sutori; byl-li udělen mimo záznam, např. v písemné formě, je povinen jej nahrát spolu s výstupem na účet či zaslat na e-mail pořadatele vypravej@postbellum.cz.

Ke splnění těchto povinností se účastník, popř. zákonný zástupce, zavazuje při registraci, kdy mu předáváme veškeré nezbytné informace, a musí je být schopen na naši žádost doložit.

U zveřejněného výstupu uvádíme také jméno a příjmení pamětníka, účastníka, učitele a název školy.

Veškeré tyto údaje zpracováváme ke splnění smlouvy s účastníkem, popř. zákonným zástupcem, či s učitelem. V případě, že je účet vytvořen učitelem, se ve vztahu k účastníkům, jehož výstup má nahrát na jím založený účet a bude námi následně zveřejněn, spoléháme na oprávněný zájem. Osobní údaje pamětníka zpracováváme na základě souhlasu, resp. svolení podle občanského zákoníku. Toto svolení je možné kdykoli odvolat.

 • Propagace projektu

Zveřejněný výstup včetně v něm obsažených osobních údajů může být přiměřeným způsobem a v přiměřeném rozsahu využít k propagaci projektu, a to na základě oprávněného zájmu šířit povědomí o projektu.

 • Komunikace – zasílání informací o projektu a dalších aktivitách

Na e-mail, který jste vyplnili při registraci, vám budeme zasílat informace o projektu a našich dalších aktivitách. Z odběru těchto sdělení se můžete kdykoli odhlásit, a to přes odkaz uvedený v každém takové sdělení.

Za tímto účelem využíváme nástrojů třetích stran, které naleznete níže. Zde se spoléháme na oprávněný zájem šířit povědomí o projektu.

 • Provozování webových stránek

Dále zpracováváme údaje o chování návštěvníků na našich webových stránkách. Toto zpracování nám má pomoci zlepšit naši činnost.

Za tímto účelem využíváme analytických nástrojů třetích stran, které naleznete níže. Zde se spoléháme na oprávněný zájem šířit povědomí o projektu.

Jak s údaji pracujeme

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí aplikací a softwarů, zejm. takových, které nám pomáhají při výkonu naší činnosti a bez kterých bychom prakticky nemohli projekt realizovat. Automatizované individuální rozhodování či profilování neprovádíme.

Komu můžeme údaje předat

K zajištění tohoto projektu využíváme nástroje těchto třetích osob:

 • Amazon Web Services, Inc., se sídlem 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 USA, za účelem technického zpracování a ukládání dat z našich webových stránek a provozu technického řešení.
 • manGoweb, s.r.o., se sídlem K Rovinám 538/17, Praha 5 Jinonice, 15800, IČ 24694401, za účelem rozvoje a technické správy.
 • The Rocket Science Group, LLC (služba Mailchimp), se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Spojené státy americké, za účelem komunikace s dárci, zejména oznámení o doručení balíčků a dalším průběhu iniciativy.
 • Google LLC (služba Google Analytics), se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké, za účelem webové analytiky.
 • Facebook Ireland Ltd (služba Facebook pixel), 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irsko, za účelem zvýšení konverzí.
 • Google LLC (služba Youtube), se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké, za účelem zveřejnění výstupu na této platformě.
 • HSTRY LTD (služba Sutori), se sídlem 281 Summer St, 2nd Floor Boston, MA 02210, Spojené státy americké, za účelem zveřejnění výstupu na této platformě.
 • SmartSelling a.s. (služba Smart emailing), se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, za účelem emailové komunikace.
 • Salesforce.com inc. (služba Sales force), se sídlem 451 Mission Street, San Francisco, CA 94105, Spojené státy americké, za účelem využívání cloudových služeb.

Kde mohou být údaje zpracovávány

Používáme zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v Evropské unii. V souladu s právními předpisy můžeme údaje předávat do zemí mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, to ale jen v případě zajištění odpovídajících zabezpečení a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno v souladu s právními předpisy.

Pro předání využíváme záruk v podobě bezpečné země podle rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, popř. standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých nebo schválených Evropskou komisí.

Jak dlouho máme údaje u sebe

Osobní údaje obsažené ve výstupu a u něj uvedeného jména a příjmení účastníka, učitele a název školy zpracováváme po dobu, po kterou je výstup zveřejněn na našich internetových stránkách. Osobní údaje pamětníka zpracováváme po dobu trvání souhlasu.

Jiné osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání projektu Učení příběhy 20. století a dále po dobu nezbytnou, kdy může poskytovatel finanční podpory provádět kontrolu, tedy do 31. 12. 2033.

Bez ohledu na standardní délku doby uchování osobních údajů nás můžete požádat o výmaz vašich osobních údajů. Nadto souhlas může pamětník odvolat kdykoli. Odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování, zejm. po jeho zveřejnění. V odůvodněných případech odvolání souhlasu nemá vliv na uchování údajů na základě jiných právních titulů.

Jaká máte práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit  a požadovat:

 • Právo na přístup, které vám umožňuje si vyžádat kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme a požadovat bližší informace o zpracování.
 • Právo na opravu v případě, že osobní údaje, které o vás máme, jsou nepřesné.
 • Právo na výmaz, pokud zanikl účel zpracování nebo se jedná o neoprávněné zpracování.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů, které jsou podle vás nepřesné nebo nejsou nezbytné.
 • Právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme na základě oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Jestliže pro zpracování nemáme dostatečně přesvědčivý oprávněný důvod, osobní údaje pro daný účel nezpracováváme.
 • Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.

Pokud od nás dostáváte e-mailovou komunikaci, máte vždy možnost se z ní odhlásit, a to přes odkaz uvedený v každém takové sdělení nebo přímou žádostí zaslanou na naše kontaktní místa. 

Jak uplatnit práva

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zákonný zástupce či zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Výše uvedená práva můžete uplatnit rovněž zasláním žádosti prostřednictvím e-mailu vypravej@postbellum.cz či na adresuPOST BELLUM, o.p.s., Štěpánská 704/61, 110 00  Praha 1.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují výjimky. Pokud jsou požadavky související s uplatněním vašich práv zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (zejm. pokud se opakují), můžeme vaši žádost odmítnout.

Jaká bezpečnostní opatření uplatňujeme

Za účelem ochrany osobních údajů jsme zavedli následující opatření:

 • Řízení přístupových oprávnění, politika zabezpečení hesel
 • Logování aktivity uživatelů 
 • Zabezpečení zařízení, systémů, sítě, webových stránek
 • Aktualizace SW, patch management
 • Pravidla zpracování osobních údajů a likvidace