Jak vyprávět příběh – reflexe rozhovoru s pamětníkem a jeho zpracování

V dalším bloku studenti analyzují nahrávku, kterou pořídili s pamětníkem po obsahové i technické stránce a sestavují z ní příběh. S pomocí videa, které je součástí bloku, se soustředí se na významné momenty z pamětníkova života, kladou si otázky, na které hledají odpovědi. Následuje webinář, který studentům umožní postup práce konzultovat s lektorem.

Cíle

 • Studenti zhodnotí samotný proces natáčení a informace, které se dozvěděli od pamětníka.
 • Studenti dokáží na časové ose zařadit události, které pamětník popisuje.
 • Studenti dokáží posoudit kvalitu záznamu po technické stránce.
 •  Studenti dokáží posoudit kvalitu záznamu po obsahové stránce.
 • Studenti porovnají výpovědi pamětníka s jinými zdroji (rešerše, archiv, výpovědi jiných pamětníků).
 • Studenti vyhledají základní konstrukční prvky příběhu.
 • Studenti vědí, co jsou kauzální otázky a umí je klást.
 • Studenti si vytvoří z nahrávky pamětnických vzpomínek kostru příběhu, který chtějí vyprávět.

Instruktážní videa

Jak vyprávět příběh

Na příště

Aktivity

 • digi
 • iniciativa
 • komunikace
 • učení

Zhodnocení nahrávky

Po pořízení nahrávky rozhovoru s pamětníkem je vhodné provést se studenty
reflexi a nechat jim dostatek prostoru pro vyjádření vlastních emocí a pocitů.
Teprve poté je možné se se studenty zamyslet nad tím, jak rozhovor probíhal, jak ho
vnímal pamětník, zda odpovědi pamětníka naplnily očekávání studentů, zda odpovědi
studentům přinesly nový pohled na sledovanou událost či historický fenomén.
Až pak je možné zkoumat, zda nejsou v odpovědích rozpory, jak by bylo možné
odpovědi ověřit a nakolik lze výpověď použít jako historický pramen.

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení